دريافت كارت شناسايى
Minimize

احتراما با عنايت به حضور اين شركت در نمايشگاه

خواهشمند است دستور فرماييد جهت افراد زير كارت شناسايي غرفه دار صادر نمايند.نام شركت
نام مدير عامل
شماره تلفن با ذكر كد شهرستان
نام نماينده
متراژ غرفه
تارخ تكميل فرم
نشاني


به ازاي هر 12 متر مربع 2 عدد كارت شناسايي صادر خواهد شد.طراحى و پشتيبانى توسط شركت سينا متانت همدان